เรื่อง ตัวประกอบของฉัน

– ตัวอย่าง –
โครงงานคณิตศาสตร์

เรื่อง
ตัวประกอบของฉัน

จัดทำโดย

1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..

ชั้นประถมศึกษาปีที่…6…….

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายประเวช คำเงิน

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)

สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงงาน ตัวประกอบของฉัน
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………….
โรงเรียน……………………………………………….
ปีการศึกษา……………………………………………

บทคัดย่อ
จากการเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบ ทำให้เราได้รู้ถึงการเขียนตัวประกอบอยู่ในรูปของผลคุณ ซึ่งจะเรียนเรื่องนี้ได้ดีนั้นจะต้องมีพื้นฐานเรื่องตัวประกอบก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแยกตัวประกอบจากการทำแบบฝึกหัดบนกระดาน ตามที่ครูตั้งโจทย์ ให้พวกเราประสบปัญหาคือไม่สามารถหาตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้ได้ จึงทำให้เราไม่สามารถแยกตัวประกอบได้ จึงจัดทำโครงงานนี้ ขึ้นเพื่อหาตัวประกอบของจำนวนต่างๆ เป็นการทบทวนก่อนที่จะเรียนในเรื่อง การแยกตัวประกอบต่อไป
หาตัวประกอบของตัวเลขที่กำหนด
จากการทำโครงงานโดยกำหนดตัวเลขทั้งหมด 5 ตัว แล้วหาตัวประกอบ ทำให้เราสังเกตตัวประกอบของตัวเลขได้ดังนี้
1. 1 เป็นตัวประกอบของทุกจำนวน
2. ตัวมันเองย่อมเป็นตัวประกอบของตัวมันเอง
3. 2 เป็นตัวประกองของจำนวนคู่ทุกจำนวน

คำขอบคุณ
โครงงานนี้สำเร็จลงได้เป็นอย่างนี้ เพราะพวกเราได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากคุณครู…………………………และคุณครู……………………………..ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้และได้ใบคำแนะนำ ในการจัดทำโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน
ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน……………………..อำเภอ…………….จังหวัด…………………ที่ให้ความสะดวกในการใช้สถานที่ทำโครงงานนี้จนสำเร็จลงได้ด้วยดี

สารบัญ

บทคัดย่อ
ความเป็นมา
จุดประสงค์
เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงาน
สรุปผล
การอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

ความเป็นมา
จากการเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบ ทำให้เราได้รู้ถึงการเขียนตัวประกอบอยู่ในรูปของผลคุณ ซึ่งจะเรียนเรื่องนี้ได้ดีนั้นจะต้องมีพื้นฐานเรื่องตัวประกอบก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแยกตัวประกอบจากการทำแบบฝึกหัดบนกระดาน ตามที่ครูตั้งโจทย์ ให้พวกเราประสบปัญหาคือไม่สามารถหาตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้ได้ จึงทำให้เราไม่สามารถแยกตัวประกอบได้ จึงจัดทำโครงงานนี้ ขึ้นเพื่อหาตัวประกอบของจำนวนต่างๆ เป็นการทบทวนก่อนที่จะเรียนในเรื่อง การแยกตัวประกอบต่อไป

จุดประสงค์
1. หาตัวประกอบของตัวเลขที่กำหนด

เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
– การแยกตัวประกอบ

การดำเนินงาน
1. วางแผนประชุมปรึกษาหารือ
2. กำหนดตัวเลข
3. ร่วมกันหาตัวประกอบขอเลขที่กำหนด
4. ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. เขียนรายงานโครงงาน
6. นำเสนอโครงการ

ผลการดำเนินงาน
จากการหาตัวประกอบของตัวเลข ได้ผลดังนี้

30 49 5 42 56

1 1 1 1 1
2 7 5 2 2
3 49 6 4
5 7 7
6 21 8
10 42 28
15 56
30

สรุปผล
จากการทำโครงงานโดยกำหนดตัวเลขทั้งหมด 5 ตัว แล้วหาตัวประกอบ ทำให้เราสังเกตตัวประกอบของตัวเลขได้ดังนี้
4. 1 เป็นตัวประกอบของทุกจำนวน
5. ตัวมันเองย่อมเป็นตัวประกอบของตัวมันเอง
6. 2 เป็นตัวประกองของจำนวนคู่ทุกจำนวน

อภิปรายผล
ตัวประกอบมีความสำคัญในการแยกตัวประกอบของจำนวนดังนั้นเราจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องตัวประกอบอยางชำนาญ จึงจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบได้ดี

ข้อเสนอแนะ
นำผลที่ได้ไปแยกตัวประกอบต่อจะทำให้เข้าใจในเรื่องการแยกตัวประกอบมากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s